+358-45-854-9123, +260-76-202-5004 info@rimortours.fi
+358-45-854-9123, +260-76-202-5004 info@rimortours.fi

Sarah Nkandu

Sarah Nkandu

Regional Director (Zambia)

Biography

Contact Info

Phone : +260972887642
Email : nkandusarah@rimor.com